fbpx
Skip links

Dodržiavanie predpisov o CCTV

Doteraz každý kto inštaloval kamerový systém v skutočnosti nepremýšľal o dôsledkoch svojho konania. Akonáhle využívate rozpoznateľné obrazy z vášho CCTV systému, potom spravujete „osobné údaje“. Takže skutočnosťou je, že teraz pracujete ako riadiaci pracovník a s tým prichádza zodpovednosť. Prevádzkovateľ musí byť schopný zdôvodniť získanie a používanie osobných údajov prostredníctvom systému CCTV

Legislatíva upravuje používanie kamerového systému v 3 zákonoch:

 

Legistlatívna úprava kamerového systému

 

Musíte informovať ľudí o prítomnosti CCTV?

Účel zozbieraných údajov by mal byť jasný. Ak napr. ide o monitorovanie zamestnancov pre ochranu zdravia a bezpečnosti, je potrebné to zdôrazniť osobám zachyteným kamerami.

Zákonnosť spracovávania osobných údajov je bežne ošetrená udelením súhlasu s ich spracovávaním. Avšak tento titul by sa ťažko dodržiaval pri spracovaní údajov kamerovými systémami. Preto môže spracovanie prebiehať bez súhlasu, ak je to potrebné na oprávnené účely prevádzkovateľa alebo tretej strany. Je ale potrebné predovšetkým zrozumiteľne informovať dotknuté osoby o spracovávaní takýchto údajov.

V tomto prípade je dôležité, aby informácie o monitorovanom objekte  boli uvedené na viditeľných miestach,t.j. pri všetkých vstupoch/vjazdoch a následne pre prehľadnosť na nástenke. Pre názornosť je možné doplniť písomné informácie jednoduchými a názornými obrázkami. Rovnako tak môže správca informovať subjekty elektronickou formou.

Dôvody uchovávania záznamov

Vo všeobecnosti (v SR) platí 15 dňové uchovávanie záznamov. Ak máte pocit, že musíte vaše záznamy CCTV uchovávať dlhšie, vaše hodnotenie rizika by malo uvádzať, ako dlho a prečo. Moderný kamerový systém CCTV vám umožňuje nastaviť konkrétne obmedzenia pre každú kameru

Žiadosti o prístup k osobným údajom

GDPR uvádza: „Každá osoba, ktorej obraz je zaznamenaný na kamerovom systéme, má právo požadovať a mať k dispozícii kópiu vlastných osobných údajov zo záznamu.“

Takže každý, kto je zachytený vašimi CCTV kamerami, má právo požadovať túto nahrávku, považuje sa to za osobné údaje. Musia postupovať podľa stanoveného postupu, ale majú na to právo. Ak sú v záznamoch viditeľné nejaké iné osoby, je potrebné upraviť záznam, t.j. rozostrenie tvárí iných osôb.

Poskytnutie CCTV záznamu
Polícia môže od vás požiadať videozáznam a môžete im ho poskytnúť, ale vždy sa uistite, že je priložená písomná žiadosť na hlavičkovom papieri. Polícii často stačí len prezrieť videozáznamy v priestoroch Vášho dátového centra, táto akcia nevzbudzuje obavy o ochranu údajov.